Germania Sport

PRAVILA NAGRADNOG NATJECANJA „Osvoji 2 000 kuna“

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1. Priređivač Germania Sport d.o.o., Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837 (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradno natjecanje pod nazivom „Naplati najveći promašaj“ (u daljnjem tekstu: Nagradno natjecanje). Nagradno natjecanje regulirano je ovim Pravilima kao natjecanje u kojem se nagrada dijeli ovisno o najvećem ostvarenom tečaju kombinacije pogođenih parova uz jedan promašeni par, te se ne smatra nagradnom igrom u smislu važećeg Zakona o igrama na sreću.

Članak 2.

1. Nagradno natjecanje održava se u razdoblju od 11. lipnja 2021. godine do 11. srpnja 2021. godine za vrijeme održavanja Europskog prvenstva u nogometu (dalje u tekstu: „Europskog prvenstva u nogometu“) i to samo u danima u kojima se odigravaju nogometne utakmice na Europskom prvenstvu u nogometu.

2. Budući da se nogometne utakmice u razdoblju utvrđenom u prethodno stavku ovog članka Pravila odigravaju tijekom ukupno 22 (dvadeset dva) dana, Priređivač u okviru ovog Nagradnog natjecanja organizira ukupno 22 kola Nagradnog natjecanja, tako da se svaki pojedinačni dan odigravanja utakmica na Europskom prvenstvu u nogometu smatra jednim kolom ovog Nagradnog natjecanja.

Članak 3.

1. Ova Pravila nagradnog natjecanja biti će objavljena na stranicama www.germaniasport.hr dana 10. lipnja 2021. godine.

Članak 4.

1. Pravo sudjelovanja u nagradnom natjecanju imaju sve osobe starije od 18 godina koje su uplatile listić za klađenje na bilo kojem uplatnom mjestu Germania Sport kladionice, putem interneta ili na samoposlužnom terminalu za klađenje (kladomatu), a čiji listić kumulativno ispunjava uvjete iz članka 5. ovih Pravila.

NAČIN SUDJELOVANJA

Članak 5.

1. Igrač koji želi sudjelovati u pojedinom kolu Nagradnog natjecanja mora u jednom danu kada se odigrava utakmica Europskog prvenstva u nogometu odnosno jednom pojedinačnom kolu Nagradnog natjecanja izvršiti uplatu listića koji ispunjava sljedeće uvjete:

1.1 Na listiću mora biti minimalno jedna utakmica Europskog prvenstva u nogometu koja se odigrava navedi dan uplate listića s time da utakmica mora početi najkasnije do 22:00 sata. Listići koji ne sadrže ishod minimalno jedne utakmicu Europskog prvenstva u nogometu ne ulaze u obračun za natjecanje.

1.2 Svi događaji na listiću moraju biti događaji sportskog klađenja. Listići klađenja na loto odnosno izvlačenje brojeva, klađenje na ishode virtualnih igara, te klađenja uživo ne ispunjavaju uvjete ovog natjecanja;

1.3 Minimalni broj odigranih ishoda događaja na listiću je 4 (četiri);

1.4 Najmanji iznos uplate na listiću je 2,00 (dvije) kune;

1.5 Listić mora imati promašen samo jedan ishod događaja. Listići sa svim pogođenim ishodima svih događaja, kao i listići sa više promašenih ishoda događaja ne ulaze u obračun za natjecanje.

1.6 Na listiću moraju biti sportski događaji koji se odigravaju tijekom trajanja jednog kola Nagradnog natjecanja, odnosno pojedinog dana natjecanja.

1.7 Posljednji sportski događaj koji se nalazi na natjecateljskom listiću mora početi najkasnije do 22:00 sata predmetnog dana natjecanja odnosno pojedinog kola Nagradnog natjecanja, a u suprotnom se neće uzeti u obzir za ovo Nagradno natjecanje.

1.8 U obračun ne ulaze listići sa okladama na golove (rukomet) i poene/skokove/asistencije (košarka) igrača.

1.9 U Nagradno natjecanje ne ulaze sistemski listići.

1.10 Listići sa svim pogođenim događajima, listići koji imaju više promašenih događaja od jednog kao i listići na kojima se nalazi/e događaj/i koji se ne odigravaju tijekom jednog kola natjecanja, već je riječ o listićima na kojima se događaji odigravaju u više dana, ne ispunjavaju uvjete ovog natjecanja.

2. Pojedini igrač (sudionik) može sudjelovati u svakom kolu Nagradnog natjecanja i u okviru jednog kola Nagradnog natjecanja uplatiti više listića koji zadovoljavaju uvjete iz prethodnog stavka ovog članka Pravila.

3. Pobjednik jednog kola Nagradnog natjecanja odnosno jednog dana natjecanja je jedan igrač u jednom danu u kojem se održava utakmica Europskog prvenstva u nogometu koji ima dobitni listić sa najvećim tečajem kombinacije pogođenih događaja (ukupnim tečajem, kad se izuzme jedan promašeni događaj). Tečaj promašenog para ne ulazi u obračun tečaja.

4. Ukoliko se klađenje na bilo koji sportski događaj sa natjecateljskog listića poništi ili se iz nekog drugog razloga, a sukladno Općim pravilima klađenja Priređivača, za taj događaj obračuna tečaj 1, taj događaj se ne uzima u obzir prilikom obračuna ukupnog tečaja.

5. Ukoliko se početak odigravanja nekog događaja sa listića iz bilo kojeg razloga odgodi za termin poslije navedenog u stavku 1. točka 7. ovog članka Pravila, taj listić se ne uzima u obzir, odnosno ne ispunjava uvjete ovog natjecanja.

OBAVIJESTI O RANG LISTI  I OBJAVA DOBITNIKA

Članak 6.

1. Najveći ostvareni tečajevi kombinacije pogođenih događaja (bez tečaja promašenog događaja) za svako pojedino kolo Nagradnog natjecanja, ažuriraju se i objavljuju na dnevnoj bazi svaki dan trajanja Nagradnog natjecanja na web stranici www.germaniasport.hr i u svakoj pojedinoj poslovnici.

2. Zadnji brojevi šifre dobitnih listića, tečajevi i mjesto uplate biti će objavljeni na www.germaniasport.hr te na svim uplatnim mjestima, svakog dana održavanja utakmica na Europskom prvenstvu u nogometu.

3. U slučaju da dva ili više listića imaju isti najveći tečaj uz jedan promašen par, pobjednik jednog kola natjecanja je onaj listić koji je vremenski ranije uplaćen.

4. S obzirom na stavak 1. ovog članka Pravila, igrači su dužni redovno, na dnevnoj bazi pratiti objavljene rezultate najvećeg ostvarenog tečaja za pojedino kolo natjecanja te ukoliko je njihov listić objavljen kao listić s najvećim ostvarenim tečajem uz jedan promašeni par, dužni su prilikom predaje dobitnog listića radniku Priređivača i isplate po istom, dati i svoje osobne podatke uz predočenje osobne iskaznice (ime i prezime, adresa, OIB ili broj osobne iskaznice te broj telefona).

5. U roku od 3 (tri) radna dana nakon objave konačnih rezultata Nagradnog natjecanja za svako pojedino kolo Nagradnog natjecanja i podataka o dobitnim listićima, svaki od vlasnika dobitnog listića pojedinog kola natjecanja je dužan kontaktirati Priređivača radi dostave osobnih podataka (ime i prezime, adresa, OIB ili broj osobne iskaznice te broj telefona), u suprotnom gubi pravo na nagradu.

6. Ukoliko se radi o dobitniku pojedinog kola natjecanja koji je Internet igrač, isti je također dužan u roku iz prethodnog stavka ovog članka Pravila kontaktirati Priređivača radi dostave svojih osobnih podataka (ime i prezime, adresa, OIB ili broj osobne iskaznice te broj telefona), a u suprotnom gubi pravo na nagradu.

7. Ukoliko se radi o dobitniku pojedinog kola natjecanja koji je uplatio listić na samoposlužnom terminalu za klađenje (kladomatu), isti je također dužan u roku iz stavka 5. ovog članka Pravila kontaktirati Priređivača radi dostave svojih osobnih podataka (ime i prezime, adresa, OIB ili broj osobne iskaznice te broj telefona), a u suprotnom gubi pravo na nagradu.

NAGRADNI FOND

Članak 7.

1. Nagradni fond Nagradnog natječaja „Naplati najveći promašaj“ iznosi 44.000,00 kn (četrdeset četiri tisuće kuna).

2. Priređivač dodjeljuje ukupno 22 (dvadeset dvije) pojedinačne nagrade i na način da pobjedniku svakog pojedinog kola Nagradnog natjecanja dodjeljuje novčanu nagradu u iznosu od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna).

PODJELA I PREUZIMANJE NAGRADA

Članak 8.

1. Priređivač će nagrade uručiti dobitnicima ovog Nagradnog natječaja osobno u sjedištu Priređivača i/ili na nekom drugom mjestu ili na drugi način koji odredi Priređivač o čemu će obavijestiti dobitnike.

2. Priređivač će nagrade uručiti dobitnicima nakon završetka zadnjeg kola Nagradnog natjecanja.

Članak 9.

1. Prilikom preuzimanja nagrada dobitnici Nagradnog natjecanja moraju Priređivaču dati na uvid osobne dokumente kojima mogu dokazati svoj identitet.

2. Svaki od pobjednika pojedinog kola Nagradnog natjecanja preuzima nagradu potpisivanjem Izjave o preuzimanju nagrade.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 10.

1. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, igrači daju suglasnost da se njegovi osobni podaci obrađuju i to samo u svrhe navedene u ovim Pravilima.

2. Priređivač će obrađivati prikupljene osobne podatke Igrača (sudionika Nagradnog natjecanja) isključivo u svrhe utvrđivanja identiteta dobitnika i objave rezultata Nagradnog natjecanja, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala u vezi s Nagradnim natjecanjem.

3. Priređivač može preuzimanje nagrade bez naknade fotografirati, snimati ili zabilježiti na neki drugi način te  je preuzimanje nagrade javno.

4. Više informacija o pravilima zaštite osobnih podataka Priređivača Sudionik može saznati na poveznici:  https://www.germaniasport.hr/hr/o-nama/privatnost.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

1. Dobitnici Nagradnog natjecanja nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili u većoj količini od one predviđene ovim Pravilima. Nagrade nisu prenosive te nisu moguće zamjene nagrada.

2. U slučaju spora između Priređivača i igrača (sudionika) Nagradnog natjecanja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natjecanja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

3. Priređivač zadržava pravo promjene pravila, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki javni uzrok.

4. O svim promjenama i novostima o ovom Nagradnom natjecanju, Priređivač će igrače obavještavati objavama na Internet stranici Priređivača www.germaniasport.hr i poslovnicama Priređivača.

Zagreb, 09.06.2021. godine

Germania Sport d.o.o.

Matej Miloš, član uprave