Germania Sport

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Germania Sport d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo), OIB:75632766837, Radnička cesta 34/A, Zagreb, kao voditelj i izvršitelj obrade osobnih podataka, pridaje osobitu važnost njihovoj zaštiti.

Ovaj dokument donosi transparentne informacije o tome koji se osobni podatci ispitanika prikupljaju, u koje svrhe,  kako se štite, te koja su pri tome prava ispitanika. Sve navedeno provodimo prvenstveno kako bi omogućili optimalno korištenje usluga igara na sreću koje pružamo.

Korištenjem naših usluga, pristupanjem našoj web stranici ili participiranjem u ostalim slučajevima obuhvaćenima ovom Politikom, smatramo da ste sa istom u potpunosti suglasni, a sve dok se ne dokaže protivno. Ukoliko se ne slažete s ovom Politikom, molimo Vas da ne pristupate našoj web stranici te da na bilo koji način dijelite sa nama svoje osobne podatke.

 

ZAKONSKA OSNOVA PRIKUPLJANJA PODATAKA

Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju isključivo kada za to postoji zakonska osnova: pravna obaveza, ugovorni odnos, suglasnost ispitanika, zaštita njegovih ključnih interesa ili legitimni interes društva. Svrha i opseg obrade su jasno naznačene te unutar okvira određenih važećim zakonodavstvom.

 

SITUACIJE U KOJIMA DOLAZI DO PRIKUPLJANJA I/ILI KORIŠTENJA PODATAKA

S obzirom na navedeno, situacije u kojima prikupljamo i/ili koristimo osobne podatke ispitanika su sljedeće:

Društvo prikuplja podatke od ispitanika – posjetitelja Internet  stranice www.germaniasport.hr u svrhu boljeg razumijevanja njegovih potreba i unapređenja proizvoda i usluga. U tu svrhu  koristi kolačiće (cookies) kako bi se korisnicima pružila uslugu s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići (cookies) su male tekstualne datoteke prenesene na računalo posjetitelja u svrhu praćenja korištenja određenih stranica. Ukoliko su na računalu ispitanika – posjetitelja stranice onemogućeni  kolačići, posjetitelj se I dalje može koristiti stranicom, ali će funkcionalnost usluge biti djelomično ograničena.

 • Registracija i verifikacija ispitanika

Da bi sudjelovanje u igrama na sreću bilo moguće, odnosno da bi Društvo osiguralo pružanje tražene usluge po zakonskim propisima, potrebno je da ispitanik izvrši registraciju i verifikaciju, a sve sukladno Zakonu o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14)  , Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19) , Pravilniku o priređivanju igara klađenja na daljinu (NN 8/2010, NN 22/2015), te Općim pravilima klađenja Društva (https://www.germaniasport.hr/hr/o-nama/pravila ).

 • Marketinške aktivnosti

Društvo sukladno danim suglasnostima, može povremeno  obavještavati ispitanike o novim pogodnostima. Ukoliko  ne želi primati navedene obavijesti, ispitanik  ima mogućnost otkazati navedenu uslugu direktno kroz obavijest koja mu je pristigla ili naknadno slanjem elektroničke pošte na info@germaniasport.hr

 • Pružanje korisničke podrške

U slučajevima kada ispitanik istu zatraži.

 • Videonadzor

Društvo je isti videonadzor u poslovnicama dužno provoditi sukladno Zakonu o zaštiti novčarskih institucija (NN 56/15, 46/21), a o čemu postoji adekvatna vidljiva obavijest na područjima na kojima se provodi.

 • Prijava ispitanika – kandidata za posao u Društvu

Dostavljeni podatci ispitanika – kandidata će se koristiti isključivo radi analize njihove prijave u svrhe eventualnog zaposlenja. Osobni podatci ispitanika – kandidata su potrebni radi ostvarenja kontakta s istim te radi adekvatnog provođenja selekcijskog postupka. Smatra se da ispitanik – kandidat pristaje na obradu u trenutku prijave na otvoreno racno mjesto. Podatci kandidata koji nisu prošli selekcijski postupak čuvaju se maksimalno šest mjeseci.

 

SURADNJA S TREĆIM STRANAMA

Društvo osobne podatke korisnika prosljeđuje drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela. Po potrebi osobni podatci  se prosljeđuju i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke podrške, održavanja informacijskog sustava ili sličnih potreba uz obvezne mjere zaštite podataka. Pojedini izvršitelji obrade osobnih podataka s kojima Društvo surađuje nalaze se u inozemstvu, odnosno trećim zemljama. Društvo prilikom takvih prijenosa podataka poduzima primjerene organizacijsko – tehničke i pravne mjere zaštite.

 

MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA I PRAVA ISPITANIKA

Društvo štiti osobne podatke primjerenim organizacijsko – tehničkim i pravnim mjere zaštite, a koje podrazumijevaju obradu samo nužnih podataka uz minimalno razdoblje pohrane. Društvo posjeduje međunarodno priznate certifikate sigurnosti, između ostalog ISO 27001.

U procesu zaštite podataka primjenjujemo prepoznate standarde informacijske sigurnosti:

 • provodimo tehničke i organizacijske mjere zaštite temeljene na procjeni rizika
 • minimiziramo izloženost podataka
 • provjeravamo prikupljanje informacija, pohranjivanje i načine obrade
 • gdje je to moguće, podatke pseudonimiziramo i anonimiziramo
 • testiramo organizacijske i tehničke mjere zaštite
 • pristup osobnim podacima dozvoljen je samo ovlaštenim osobama
 • poduzimamo mjere koje mogu identificirati zloupotrebu osobnih podataka
 • poduzimamo mjere minimiziranja potencijalnih šteta

Ovisno o svrsi i pravnom temelju obrade osobnih podataka, korisnik ima sljedeća prava sukladno  važećim propisima:

 • pristup osobnim podatcima
 • ispravak osobnih podataka
 • ograničenje obrade osobnih podataka
 • pravo na prigovor voditelju obrade i/ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka  mogu se uputiti na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu osobnih podataka zastita.podataka@germaniasport.hr ili pozivom na besplatni broj info telefona 0800 400 402.

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit ispitanika biti će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja istoga.    

 

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Ovisno o zakonskoj osnovi i/ili svrsi u koju se prikupljaju podatci, prikupljamo neke od sljedećih osobnih podataka:

Vrijeme i datum posjeta stranici, stranice koje posjetitelj pregledava, vrstu i inačicu Internet preglednika, IP adresa računala posjetitelja, korisničko ime, e-mail adresu, ime i prezime, datum rođenja, adresu  prebivališta, mjesto i poštanski broj, OIB, broj telefona (mobitela), IBAN, broj, mjesto i datum izdavanja osobnog dokumenta kojim ispitanik vrši verifikaciju, biometrijske podatke ispitanika, podatke o političkoj izloženosti te i/ili podatke o porijeklu imovine.

 

ROK ZADRŽAVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke pohranjujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe predmetne obveze i/ili onoliko koliko zakonodavstvo nalaže (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon o računovodstvu, Zakon o igrama na sreću te svi ostali pozitivno pravni propisi). Prije isteka zakonskih rokova, osobni podatci ispitanika ne mogu biti izbrisani, unatoč njegovom traženju.