Germania Sport

PRAVILA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI “USKRŠNJA AVANTURA GERMANIA ONLINE CASINA”

U skladu sa odredbama Općih pravila sudjelovanja u igrama putem interneta priređivača Germania Sport d.o.o., Matej Miloš, član uprave  trgovačkog društva Germania Sport d.o.o. Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837, donio je dana 21.02.2020. godine, sljedeću

 

ODLUKA

O PROVOĐENJU PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

– BONUSA –

 USKRŠNJA AVANTURA GERMANIA ONLINE CASINA

 

Članak 1.

1)         Priređivač Germania Sport d.o.o. (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje promotivnu aktivnosti odnosno davanje različitih bonusa počevši od dana 26. veljače 2020. godine od 00:00 sati do 09. travnja 2020. godine do 23:59 sati, u 44 kruga (dana) sudionicima (igračima) koji tijekom navedenog razdoblja posjete Germania online casino i ostvare uvjete za dobivanje različitih vrsta bonusa i nagrada.

2)         Priređivač predmetnu promotivnu aktivnost provodi u svrhu promocije svojih proizvoda odnosno online casina.

3)         Pravo sudjelovanja u promotivnoj aktivnosti imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj koje su u periodu trajanja posjetile Germania online casino stranicu https://www.germaniasport.hr/hr/casino#/ i ostvarile uvjete za dobivanje bonusa odnosno nagrada predviđenih za predmetni dan.

4)         Na stranici https://www.germaniasport.hr/hr/casino#/ Priređivač će se svaki dan trajanja aktivnosti sudionicima (igračima) omogućiti ulazak na novi „prozor“ za predmetni dan te će otvaranjem „prozora“ sudionicima (igračima) biti poznati uvjeti za ostvarivanjem bonusa predviđenog za predmetni dan, odnosno podaci o mogućem ostvarivanju bonusa su nepoznati igračima (sudionicima) sve do konkretnog dana kada im je omogućeno ostvarivanje bonusa i to ulaskom u novi „prozor“. Otvaranjem novog „prozora“ prikazuju se uvjeti za ostvarivanje bonusa, te način, uvjeti odnosno rok dodjele bonusa, maksimalni broj ostvarivanja bonusa za predmetni dan te drugi potrebni podaci.

5)         Priređivač će sudionicima (igračima) ponuditi  ukupno 44 „prozora“ (ukupno 44 dana), odnosno za svaki dan trajanja bonusa po jedan „prozor“ u kojem mogu sudjelovanjem ostvariti uvjete za dobivanje bonusa predviđenog za predmetni dan.

6)         Bonusi koje će Priređivač dijeliti sudionicima (igračima) tijekom predmetna 44 dana, uz ispunjenje propisanih uvjeta, između ostalog su; free spinovi, bonusi na računu i sl.

7)         Svaki dan se može ostvariti pravo na bonus predviđen samo za konkretni dan.

8)         Bonuse u ovoj promotivnoj aktivnosti ne mogu ostvariti zaposlenici Priređivača, kao ni uži članovi njihovih obitelji.

Članak 2.

1)         Priređivač zadržava pravo promjene ove Odluke, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki drugi uzrok.

2)         Priređivač ima pravo u svakom trenutku, bez navođenja razloga, donijeti odluku o ranijem završetku odobravanja bonusa.

3)         O svim promjenama i novostima vezano za ovu Odluku, Priređivač će sudionike (igrače) obavještavati objavama na web stranici Priređivača promo.germaniasport.hr.

4)         Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja, primjenjuje se počevši od dana 26. veljače 2020. godine te se objavljuju na web stranici priređivača https://www.germaniasport.hr/hr/casino#/ .

 

Germania Sport d.o.o.

Član uprave

Matej Miloš