Germania Sport

Pravila „Velike nagradne igre Germania Casino”

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 08/10) društvo Germania Sport d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička 34a, OIB: 75632766837, zastupano po Mateju Milošu, članu uprave, donosi u Zagrebu, dana 30.08.2019. godine, sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Velika nagradna igra Germania Casino“

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Velika nagradna igra Germania Casino“ je Germania Sport d.o.o. (u daljnjem tekstu: priređivač), sa sjedištem u Zagrebu, Radnička 34a, OIB: 75632766837.

Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe Germania Casina u Zaprešiću, Jablanovec, Zaprešićka 2, te promidžbe ostalih igara na sreću koje pruža priređivač.

Članak 2.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija, bit će objavljena javno, na Internet stranicama priređivača www.germaniasport.hr prije početka priređivanja nagradne igre.

Članak 3.

Nagradna igra se priređuje u Germania Casinu u Zaprešiću, Jablanovec, Zaprešićka 2 (u daljnjem tekstu: Germania Casino) unutar trgovačkog centra Westagte shopping City, u razdoblju od 20.09.2019. godine do 21.12.2019. godine.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi punoljetni posjetitelji Germania Casina koji posjete Germania Casino u razdoblju navedenom u prethodnom stavku ovog članka Pravila, te samim dolaskom u Germania Casino, posjetitelj dobiva kupon kojeg je dužan popuniti. Jedan posjetitelj sa navedene osnove dolaska u Germania Casino može ostvariti pravo na jedan kupon dnevno.

Također, posjetitelji Germania Casina mogu ostvariti pravo na dodatne kupone i svakim dobitkom bilo kojeg jackpota na automatima za igre na sreću unutar Germani Casina i sa navedene osnove mogu ostvariti neograničen broj kupona, ovisno o broju jackpot dobitaka.

Kupon posjetitelju daje osoblje / operateri Germania Casina nakon ostvarenja bilo kojeg od ranije navedenih uvjeta. Sudionik nagradne igre dobiva kupon koji sadrži polja za upis osobnih podataka (ime i prezime, adresa prebivališta, datum rođenja, broj mobitela i datum ispunjavanja kupona).

Kupon je perforiran i numeriran i odrezak kupona sa serijskim brojem ostaje kod igrača, dok se kupon ubacuje u kutiju koja se nalazi u prostorijama Germania Casina na predviđenom mjestu.

Odrezak kupona koji ostaje sudioniku ima isti serijski broj kao i kupon koji se ubacuje u kutiju, te je potrebno da predmetni odrezak kupona sudionik sačuva do izvlačenja nagrada te na zahtjev priređivača predoči pri preuzimanju nagrade.

Kupon koji ne sadrži sve potrebne podatke smatra se ne važećim.

Članak 4.

Fizička osoba mlađa od 18 godina ne može biti sudionik niti dobitnik u nagradnoj igri.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji, a  koji sukladno navedenom ne mogu biti ni dobitnici u nagradnoj igri.

Članak 5.

Kuponi za sudjelovanje u nagradnoj igri prikupljaju se od dana 20.9.2019. godine od 10:00 sati,  te do zaključno 21.12.2019. godine do 19:00 sati.

Članak 6.

Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada:

  1. nagrada – Citroën C3 LIVE PURETECH82 S&S BVM u vrijednosti 91.279,40 kn
  2. nagrada – Električni romobil XIAOMI M365 skuter, crni u vrijednosti 2.715,00 kn
  3. nagrada – Samsung Galaxy A70 dual sim 6/128GB, crni u vrijednosti 2.559,20 kn.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 96.553,60 kuna.

U sve navedene iznose je uključen trošak PDV-a.

Nagrade nije moguće zamijeniti za drugu robu ili novac.

Članak 7.

Priređivač je uplatio 5% utvrđenu vrijednost nagradnog fonda iz čl. 6. ovih Pravila, odnosno iznos od 4.827,68 kuna, u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 8.

Izvlačenje nagrada održati će se dana 21.12.2019. godine u prostorijama Germania Casina s početkom u 20:00 sati.

U izvlačenju sudjeluju svi valjani kuponi ubačeni u kutiju do zaključno 21.12.2019. godine do 19:00 sati.

Svaki sudionik može osvojiti maksimalno jednu nagradu iz nagradnog fonda.

Ispravnost izvlačenja nagrada nadgledat će tročlana komisija imenovana od strane priređivača i javni bilježnik.

O tijeku izvlačenja nagrada vodit će se zapisnik koji mora sadržavati:

  • mjesto i vrijeme izvlačenja,
  • klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre,
  • datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena,
  • imena i prezimena i adrese članova komisije,
  • način izvlačenja dobitnika,
  • podatke o dobitnicima (ime i prezime, adresa i broj kupona) te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.

Zapisnik potpisan od svih članova komisije priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagradne igre.

Članak 9.

Sudionik nagradne igre mora biti prisutan u vrijeme izvlačenja nagrada u Germania Casinu u Zaprešiću, Jablanovec, Zaprešićka 2, te će o dobitku nagrade biti obaviješten u trenutku izvlačenja iste.

Ukoliko se nakon 3 minute od izvučenog kupona, dobitnik nagrade ne javi voditelju Germania Casina, uz predočenje osobne iskaznice i odreska kupona, postupak izvlačenja za istu nagradu će se ponoviti sve dok se ne izvuče kupon odnosno dobitnik koji zadovolji uvjet prisutnosti u Germania Casinu.

Ukoliko se ustanovi bilo koji oblik varanja (krivotvoreni kuponi ili sl.) sudionika će se isključiti iz nagradne igre i njegovi kuponi će se proglasiti nevažećima.

Izvlačenje nagrada traje dok se ne izvuku dobitnici nagrada.

Dobitnici svoje nagrade mogu preuzeti u Germania Casinu u Zaprešiću, Jablanovec, Zaprešićka 2, u roku od 30 dana od dana izvlačenja nagrada.

Prilikom preuzimanja nagrada dobitnik je dužan identificirati se valjanom osobnom iskaznicom. Dobitnikom se smatra samo ona osoba čiji su osobni podaci navedeni u kuponu iz čl. 3. ovih Pravila istovjetni onima u valjanoj osobnoj iskaznici. Nadalje, kao dodatni uvjet za ostvarivanje nagrade, dobitnik je obvezan predati odrezak kupona u izvorniku koji sadrži isti serijski broj kupona kao i kupon koji je izvučen u nagradnoj igri.

Članak 10.

Imena dobitnika nagradne igre biti će objavljena na Internet stranicama priređivača www.germaniasport.hr .

Članak 11.

U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa izjave o preuzimanju nagrade ili istekom roka za preuzimanje nagrade iz članka 9. ovih Pravila, prestaju sve obveze i odgovornosti priređivača nagradne igre prema dobitnicima.

 

 

Članak 12.

Priređivač nagradne igre snosi troškove nabave i čuvanja nagrada do predaje dobitniku, a dobitnik 1. nagrade – automobila snosi troškove preuzimanja, uključujući i troškove prijenosa vlasništva, registracije automobila i sl.

Članak 13.

Osobni podaci sudionika nagradne igre (ime i prezime, adresa sudionika, broj telefona)  prikupljaju se u svrhu priređivanja nagradne igre, temeljem Pravilnika o priređivanju nagradnih igara NN br. 08/10.

Osobni podaci omogućuju identifikaciju dobitnika i dodjelu nagrade. Prikupljanje tih podataka sukladno je propisima koji uređuju nagradnu igru i nužno je za ostvarenje pravnih obveza priređivača.

Voditelj obrade osobnih podataka je priređivač Germania Sport d.o.o. Zagreb, Radnička 34a.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrada, njihovo ime i prezime, adresa, fotografije, video-materijali i sl. mogu od strane priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, te priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi iz uručenja nagrada dobitniku teritorijalno i vremenski neograničeno.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu priređivača, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti sa osobama koji sudjeluju u provođenju/organiziranju nagradne igre.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u skladu sa pozitivnim propisima.

Članak 14.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene  nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Sa nepodijeljenim ili nepodignutim nagradama  će se postupiti sukladno odredbi članka 11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Članak 15.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupa više sile, odnosno okolnosti koje priređivač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Promjenu pravila nagradne igre priređivač je dužan objaviti na isti način na koji su objavljena pravila nagradne igre.

Članak 16.

Fotografije nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe te priređivač nije dužan isporučiti nagradu upravo onih karakteristika (boja i sl.) koje su prikazane na ilustracijama.

Članak 17.

U slučaju spora između priređivača i sudionika mjesno i stvarno nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Članak 18.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dodjeli suglasnost i budu objavljena na službenim stranicama priređivača www.germaniasport.hr.

Germania Sport d.o.o.

Član uprave

Matej Miloš

 

 

Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, Rješenjem KLASA: UP/I-460-02/19-01/542, URBROJ: 513-07-21-01-19-2,  Zagreb, 18. rujna 2019.