Germania Sport

BONUS 100 % NA UPLATU – PRAVILNIK

U skladu sa odredbom čl. 8. st. 5. Općih pravila klađenja, Matej Miloš, član uprave  trgovačkog društva Germania Sport d.o.o. Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837, donio je dana 11.03.2019. godine, sljedeću

ODLUKA

O PROVOĐENJU BONUSA 100% NA UPLATU

Članak 1.

1)         Priređivač Germania Sport d.o.o. počevši od dana 13. ožujka 2019. godine od 08:00 sati odobrava iznos (bonus) sudioniku (igraču) koji izvrši uplatu novčanog iznosa na svoj korisnički račun i kladi se na više događaja pod uvjetima kako je navedeno u ovoj Odluci.

2)         Sudionik (igrač) može ostvariti iznos (bonus) u visini od 100% uplate na svoj korisnički račun do maksimalno 1.000,00 kn (u daljnjem tekstu: Bonus 100% na uplatu) pod uvjetom ispunjavanja ostalih uvjeta iz ove Odluke.

Članak 2.

1)         Pravo na odobrenje iznosa (bonusa) se ostvaruje u slučaju kumulativnog ispunjenja sljedećih pretpostavki:

  • da je sudionik (igrač) izvršio uplatu određenog novčanog iznosa (u daljnjem tekstu: Potencijalni bonus) na svoj korisnički račun počevši od dana 13. ožujka 2019. godine od 08:00 sati odnosno od početka trajanja Bonusa 100% na uplatu;
  • da je sudionik (igrač) u razdoblju od 90 dana od dana uplate Potencijalnog bonusa na svoj korisnički račun izvršio uplatu jednog ili više listića sa minimalno 4 sportska događaja s minimalnim pojedinačnim tečajem po događaju od 1,35, i pod uvjetom da je ukupna uplata uloga na jedan ili više listića u visini koji je trostruko veći od Potencijalnog bonusa;
  • svi parovi na listiću/listićima moraju biti parovi sportskog klađenja; listići klađenja na loto i virtualnih igara, klađenja uživo te sistemski listići ne ispunjavaju uvjete ovog Bonusa 100% na uplatu.

2)         Svaki sudionik (igrač) može ostvariti Potencijalni bonus samo jedanput i to Potencijalni bonus u visini prve jednokratne uplate novčanog iznosa na svoj korisnički račun za vrijeme trajanja provođenja Bonusa 100% na uplatu, bez obzira je li sudionik (igrač) prethodno na korisničkom računu imao sredstva ili ne.

3)         Uvjet ukupne uplate uloga iz st. 1.2. ovog članka Odluke može biti ispunjen uplatom pojedinačnog listića u vrijednosti istoj ili većoj od potrebne ili zbirnom uplatom listića u vrijednosti istoj ili većoj od potrebne. (Primjer: Prva jednokratna uplata u visini od 500,00 kuna – potencijalni bonus je 500,00 kuna. Kako bi sudionik (igrač) ostvario Potencijalni bonus u visini od 500,00 kuna potrebno je da sudionik (igrač) odigra listić/listiće koji ispunjavaju uvjet (minimalno 4 para sa minimalnim pojedinačnim tečajevima 1,35) te da je ukupna vrijednost uplate uloga na jedan ili više listića minimalno 1.500,00 kuna).

4)         Za sve prve jednokratne uplate novčanog iznosa na korisnički račun sudionika (igrača) veće od 1.000,00 kuna maksimalan Potencijalni bonus  sudioniku (igraču) iznosi 1.000,00 kuna. (Primjer: Ukoliko je sudionik (igrač) izvršio prvu jednokratnu uplatu novčanog iznosa na korisnički račun u iznosu od 1.300,00 kn, sudionik (igrač) može ostvariti Potencijalni bonus u visini od 1.000,00 kn uz ispunjavanje svih ostalih pretpostavki za ostvarivanje Bonusa 100% na uplatu).

5)         Rok za ispunjenje ostalih uvjeta Bonusa 100% na uplatu iz 1.2. ovog članka Odluke i ostvarivanje Potencijalnog bonusa za pojedinog sudionika (igrača) počinje od dana prve jednokratne uplate novčanog iznosa na svoj korisnički račun. U rok od 90 dana ulazi i dan kada je sudionik (igrač) izvršio prvu jednokratnu uplatu novčanog iznosa na svoj korisnički račun.

Članak 3.

1)         Priređivač zadržava pravo promjene ove Odluke, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki javni uzrok.

2)         O svim promjenama i novostima vezano za ovu Odluku, Priređivač će sudionike (igrače) obavještavati objavama na web stranici Priređivača www.germaniasport.hr.

3)         Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja, primjenjuje se počevši od dana 13. ožujka 2019. godine, te se objavljuje na web stranici priređivača www.germaniasport.hr.

 

Germania Sport d.o.o.

Član uprave

Matej Miloš