Germania Sport

NAPLATI NAJVEĆI PROMAŠAJ – PRAVILA

PRAVILA NAGRADNOG NATJECANJA

„Naplati najveći promašaj“

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Germania Sport d.o.o., Zagreb, Radnička 34a, OIB: 75632766837 (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradno natjecanje pod nazivom „Naplati najveći promašaj“ (u daljnjem tekstu: Nagradno natjecanje). Nagradno natjecanje regulirano je ovim Pravilima kao natjecanje u kojem se nagrada dijeli ovisno o najvećem ostvarenom tečaju kombinacije pogođenih parova uz jedan promašeni par, te se ne smatra nagradnom igrom u smislu vežećeg Zakona o igrama na sreću.

 

Članak 2.

Nagradno natjecanje održava se u razdoblju od 14. lipnja 2018. godine do 15. srpnja 2018. godine za vrijeme održavanja Svjetskog nogometnog prvenstva 2018. (dalje u tekstu: „SPN 2018“) i to samo u danima u kojima se odigravaju nogometne utakmice na SPN 2018.

Budući da se nogometne utakmice u razdoblju utvrđenom u prethodno stavku ovog članka Pravila odigravaju tijekom ukupno 25 (dvadeset pet) dana, Priređivač u okviru ovog Nagradnog natjecanja organizira ukupno 25 kola natjecanja, tako da se svaki pojedinačni dan odigravanja utakmica na SPN 2018 smatra jednim kolom ovog Nagradog natjecanja.

 

Članak 3.

Ova Pravila nagradnog natjecanja biti će objavljena na stranicama www.germaniasport.hr dana 12. lipnja 2018. godine.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natjecanju imaju sve osobe starije od 18 godina koje su uplatile listić za klađenje na bilo kojem uplatnom mjestu Germania Sport kladionice ili putem interneta, a čiji listić kumulativno ispunjava uvjete iz Članka 5. ovih Pravila.

 

NAČIN SUDJELOVANJA

Članak 5.

Igrač koji želi sudjelovati u pojedinom kolu Nagradnog natjecanja mora u jednom danu odnosno jednom pojedinačnom kolu Nagradnog natjecanja izvršiti uplatu listića koji ispunjava sljedeće uvjete:

  1. Svi događaji na listiću moraju biti događaji sportskog klađenja. Listići klađenja na loto i virtualnih igara, te klađenja uživo ne ispunjavaju uvjete ovog natjecanja;
  2. Minimalni broj odigranih događaja na listiću je 4 (četiri);
  3. Najmanji iznos uplate je 2 (dvije) kune;
  4. Listić mora sadržavati barem jedan par sa SPN 2018.
  5. Listić mora imati samo jedan promašen par;
  6. Na listiću moraju biti sportski događaji koji se odigravaju tijekom trajanja jednog kola Nagradnog natjecanja, odnosno pojedinog dana natjecanja.
  7. Listići sa svim pogođenim događajima, listići koji imaju više promašenih događaja od jednog kao i listići na kojima se nalazi/e događaj/i koji se ne odigravaju tijekom jednog kola natjecanja, već je riječ o listićima na kojima se događaji odigravaju u više dana, ne ispunjavaju uvjete ovog natjecanja;
  8. Početak odigravanja posljednjeg sportskog događaja koji se nalazi na natjecateljskom listiću mora početi najkasnije do 22:00 sata aktualnog dana natjecanja odnosno pojedinog kola Nagradnog natjecanja, u suprotnom se neće uzeti u obzir za ovo Nagradno natjecanje;
  9. Sistemski listići ne ispunjavaju uvjete ovog natjecanja.

 

Pojedini sudionik može sudjelovati u svakom kolu Nagradnog natjecanja i u okviru jednog kola Nagradnog natjecanja uplatiti više listića koji zadovoljavaju uvjete iz prethodnog stavka ovog članka Pravila.

Pobjednik jednog kola Nagradnog natjecanja odnosno jednog dana natjecanja je jedan igrač u jednom danu u kojem se održava utakmica SPN 2018 koji ima dobitni listić sa najvećim tečajem kombinacije pogođenih događaja (ukupnim tečajem, kad se izuzme jedan promašeni događaj).

Ukoliko se klađenje na bilo koji sportski događaj sa natjecateljskog listića poništi ili se iz nekog drugog razloga, a sukladno Pravilima klađenja Germania Sport kladionice, za taj događaj obračuna tečaj 1, taj događaj se ne uzima u obzir prilikom obračuna ukupnog tečaja.

Ukoliko se početak odigravanja nekog događaja sa listića iz bilo kojeg razloga odgodi za termin poslije navedenog u stavku 1. točka 8. ovog članka Pravila, taj listić se ne uzima u obzir, odnosno ne ispunjava uvjete ovog natjecanja.

 

OBAVIJESTI O RANG LISTI  I OBJAVA DOBITNIKA

Članak 6.

Najveći ostvareni tečajevi kombinacije pogođenih događaja (bez tečaja promašenog događaja) za svako pojedino kolo Nagradnog natjecanja, ažuriraju se i objavljuju na dnevnoj bazi svaki dan trajanja Nagradnog natjecanja na web stranici www.germaniasport.hr i u svakoj pojedinoj poslovnici.

Šifre dobitnih listića i tečajevi biti će objavljeni na www.germaniasport.hr te na svim uplatnim mjestima, svakog dana održavanja utakmica na SPN 2018.

U slučaju da dva ili više listića imaju isti najveći tečaj uz jedan promašen par, pobjednik jednog kola natjecanja je onaj listić koji je vremenski odigran (uplaćen) ranije.

S obzirom na stavak 1. ovog članka Pravila, igrači su dužni redovno, na dnevnoj bazi pratiti objavljene rezultate najvećeg ostvarenog tečaja za pojedino kolo natjecanja te ukoliko je njihov listić objavljen kao listić s najvećim ostvarenim tečajem uz jedan promašeni par, dužni su prilikom predaje dobitnog listića radniku Priređivača i isplate dobitka, dati i svoje osobne podatke uz predočenje osobne iskaznice (ime i prezime, adresa, OIB ili broj osobne iskaznice te broj telefona).

U roku od 1 (jednog) radnog dana nakon objave svih konačnih rezultata Nagradnog natjecanja za svako pojedino kolo Nagradnog natjecanja i podataka o dobitnim listićima, svaki od vlasnika dobitnog listića pojedinog kola natjecanja je dužan kontaktirati Priređivača, u suprotnom gubi pravo na nagradu.

Ukoliko se radi o dobitniku pojedinog kola natjecanja koji je Internet igrač, isti je također dužan u roku iz prethodnog stavka ovog članka Pravila kontaktirati Priređivača i pružiti svoje korisničke podatke kako bi se provjerilo vlasništvo nad pobjedničkim listićem, a u suprotnom gubi pravo na nagradu.

 

NAGRADNI FOND

Članak 7.

Nagradni fond Nagradnog natječaja „Naplati najveći promašaj“ iznosi 50.000,00 kn (pedeset tisuća kuna).

Priređivač dodjeljuje ukupno 25 (dvadeset pet) pojedinačnih nagrada i na način da pobjedniku svakog pojedinog kola Nagradnog natjecanja dodjeljuje novčanu nagradu u iznosu od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna).

 

PODJELA I PREUZIMANJE NAGRADA

Članak 8.

Priređivač će nagrade uručiti dobitnicima ovog Nagradnog natječaja osobno u sjedištu Priređivača i/ili na nekom drugom mjestu ili na drugi način koji odredi Priređivač.

Datum i mjesto uručenja nagrada biti će objavljeno na www.germaniasport.hr

 

Članak 9.

Prilikom preuzimanja nagrada dobitnici Nagradnog natjecanja moraju Priređivaču dati na uvid osobne dokumente kojima mogu dokazati svoj identitet.

Svaki od pobjednika pojedinog kola Nagradnog natjecanja preuzima nagradu potpisivanjem Izjave o preuzimanju nagrade.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 10.

Priređivač će obrađivati prikupljene osobne podatke Sudionika isključivo u svrhe utvrđivanja identiteta dobitnika i objave rezultata Nagradnog natjecanja, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala u vezi s Nagradnim natjecanjem.

Priređivač može preuzimanje nagrade bez naknade fotografirati, snimati ili zabilježiti na neki drugi način te  je preuzimanje nagrade javno.

Sve prethodno opsane objave rezultata, reportaže kao i ostali slični materijali u vezi s Nagradnim natjecanjem biti će objavljeni na webu Priređivača do 25. srpnja 2018. godine, nakon čega će biti uklonjeni sa weba Priređivača.

Priređivač ne odgovara niti ima utjecaj na period u kojem će prethodno navedeni podaci i informacije o Nagradnom natjecaju eventualno biti objavljeni na drugim javnim portalima, obzirom da isto podliježe odredbama o slobodi medija i ostalim primjenjivim pravilima koja uređuju slobodu medija.

Više informacija o pravilima zaštite osobnih podataka Priređivača Sudionik može saznati na poveznici:  https://www.germaniasport.hr/hr/o-nama/privatnost.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Dobitnici Nagradnog natjecanja nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili u većoj količini od one predviđene ovim Pravilima. Nagrade nisu prenosive, te nisu moguće zamjene nagrada.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradnog natjecanja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natjecanja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

Priređivač zadržava pravo promjene pravila, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki javni uzrok.

O svim promjenama i novostima o Nagradnom natjecanju, Priređivač će igrače obavještavati objavama na web stranici Priređivača www.germaniasport.hr i poslovnicama Priređivača.

 

Zagreb, 29.05.2018. godine

Germania Sport d.o.o.

 

Matej Miloš, član uprave